تاریخ امروز۱۳ فروردین ۱۴۰۲

منتخب سردبیر

نظریه عالم زمین مرکزی بطلمیوس

نظریه عالم زمین مرکزی بطلمیوس   نظریه عالم زمین مرکزی بطلیموس ؛...

Nicolaus Copernicus

نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک

نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک   نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک ؛...

Johannes Kepler

قوانین حرکت سیاره ‏ای کپلر

قوانین حرکت سیاره ‏ای کپلر قوانین حرکت سیاره ای کپلر ؛ قوانین...

Francis Bacon

روش علمی بیکن ؛ طنینِ زنگ کلیسا

روش علمی بیکن ؛ طنینِ زنگ کلیسا   روش علمی بیکن ؛ طنینِ زنگ...

Probability theory

نظریه احتمال و مطالعه احتمال یک رویداد

نظریه احتمال و مطالعه احتمال یک رویداد   نظریه احتمال و مطالعه...

Classical mechanics Main

نظریه مکانیک کلاسیک

نظریه مکانیک کلاسیک نظریه مکانیک کلاسیک ؛ مکانیک کلاسیک علمی است...

لوئی آگاسیز و نظریه عصر یخبندان

لوئی آگاسیز و نظریه عصر یخبندان لوئی آگاسیز و نظریه عصر یخبندان ؛ در طی ۶۰۰ میلیون سال...

نظریه ی ریسمان ؛ ابعادِ جادوئیِ علم

نظریه ی ریسمان ؛ ابعادِ جادوئیِ علم نظریه ی ریسمان ؛ ابعاد جادوئی علم ؛ نظریه ی ریسمان...

تئوری ام ؛ تئوری جسورانه دنیای فیزیک

تئوری ام ؛ تئوری جسورانه دنیای فیزیک تئوری ام ؛ تئوری جسورانه دنیای فیزیک ؛ تئوری ام یك...

نظریه نسبیت انیشتین

نظریه نسبیت انیشتین   نظریه نسبیت انیشتین بر دو اصل استوار است؛ اول اینکه اصل نسبیت:...

اصل عدم قطعیت

اصل عدم قطعیت اصل عدم قطعیت ؛ در فیزیک کوانتومی, اصل عدم قطعیت هایزنبرگ, اظهار می‌دارد...

نظریه مهبانگ (بیگ بنگ)

نظریه مهبانگ (بیگ بنگ) نظریه مهبانگ (بیگ بنگ) ؛ بر اساس این تئوری جهان از انفجار یک نقطه...