تاریخ امروز۳۰ تیر ۱۴۰۳

گفتگو با نظریه پردازان

ابنر شیمونی و پاسخ به این پرسش؛ چطور می توانیم نظریه پرداز شویم؟

Conversation 9

دیوید لوی و پاسخ به این پرسش؛ چطور می توانیم نظریه پرداز شویم؟

Conversation Part 8

فرد آلن ولف و پاسخ به این پرسش؛ نظریه چیست و چطور می توانیم نظریه پرداز شویم؟

Conversation 7

دونالد نورمن و پاسخ این سوال که نظریه چیست چطور به وجود می آید؟

Conversation 6

ماریو بونگ و پاسخ به این پرسش؛ نظریه چیست چطور به وجود می آید؟

Conversation 5

دیوید بلور و پاسخ به این پرسش ؛ نظریه چیست و چطور به وجود می آید؟

Conversation 4

جان فورن و پاسخ به این پرسش ؛ نظریه چیست و چه جایگاهی در جهان دارد؟

Conversation 3

ادوارد ویتن و پاسخ به این پرسش ؛ چطور می توانیم نظریه پرداز شویم؟

Conversation 2

برندا دیون و پاسخ به این پرسش ؛ به نظر شما نظریه پردازی چه جایگاهی در جهان دارد؟

Conversation 1

وارنر هوفر و پاسخ به این پرسش ؛ یک دانشجو چطور می تواند نظریه پرداز شود؟